Het financieel beheer van uw VVE omvat:

Het jaarlijks vervaardigen van een conceptbegroting van de baten en lasten van de vereniging voor het komend boekjaar en het berekenen van de door de appartementeigenaar per kwartaal of per maand verschuldigde bijdrage.

Het zorgdragen voor de financiële administratie waaronder het innen van het voorschot en de definitieve bijdrage, alsmede eventuele andersoortige schulden

Het bewaken en signaleren van optredende betalingsachterstanden en in overleg met de voorzitter (indien aanwezig) rechtsmaatregelen nemen tegen wanbetalers.

Het openen, administreren en beheren van één of meer ten name van de vereniging staande bankrekeningen.

Het opmaken van de jaarrekening, aangevende de baten en lasten over het afgelopen boekjaar en een balans, aangevende de bezittingen, vorderingen en schulden van de vereniging.

Het verstrekken van de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en desgevraagd het verstrekken van nadere informatie dienaangaande.

Het verrichten van financiële handelingen als het incasseren van een extra bijdrage van de appartementeigenaren ten behoeve van uit te voeren groot onderhoud waartoe de ledenvergadering heeft besloten.

Lees ook:

Velzel VVE Diensten B.V.

Interesse in VVE beheer door Velzel VVE Diensten B.V.?

Bel ons op onderstaand nummer of mail naar info@velzelvvediensten.nl

020 - 638 4653