Diensten

 • Het jaarlijks vervaardigen van een conceptbegroting van de baten en lasten van de vereniging voor het komend boekjaar en het berekenen van de door de appartementeigenaar per kwartaal of per maand verschuldigde bijdrage.
 • Het zorgdragen voor de financiële administratie waaronder het innen van het voorschot en de definitieve bijdrage, alsmede eventuele andersoortige schulden. 
 • Het bewaken en signaleren van optredende betalingsachterstanden en in overleg met de voorzitter (indien aanwezig) rechtsmaatregelen nemen tegen wanbetalers.
 • Het openen, administreren en beheren van één of meer ten name van de vereniging staande bankrekeningen.
 • Het opmaken van de jaarrekening, aangevende de baten en lasten over het afgelopen boekjaar en een balans, aangevende de bezittingen, vorderingen en schulden van de vereniging.
 • Het verstrekken van de jaarstukken aan de kascontrolecommissie en desgevraagd het verstrekken van nadere informatie dienaangaande.
 • Het verrichten van financiële handelingen als het incasseren van een extra bijdrage van de appartementeigenaren ten behoeve van uit te voeren grootonderhoud waartoe de ledenvergadering heeft besloten.
 • Het 1x organiseren, convoceren, bijwonen, notuleren en verzenden van de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering van de vereniging en het verzorgen van volmachten ten behoeve van de leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
 • Het verzorgen van de correspondentie van de vereniging, alle financiële en administratieve zaken betreffende.
 • Het bijhouden van de ledenadministratie en eventuele mutaties in het ledenbestand.
 • De archivering van alle stukken betrekking hebbende op de vereniging.
 • Het doen uitvoeren van besluiten van de vergadering.
 • Het onderhouden van contacten met gemeentelijke instanties en monumentenzorg.
 • Het aanspreekpunt voor alle onderhoudsklachten met betrekking tot de algemene ruimten.
 • Het behandelen van aangelegenheden die verband houden met het zogenaamde dagelijks onderhoud c.q. klein-technisch onderhoud met betrekking tot de gemeenschappelijke ruimtes en de gemeenschappelijke voorzieningen van het gebouw.
 • Het controleren en verwerken van de te ontvangen nota’s het klein onderhoud aangaande.
 • Het verzorgen van de correspondentie van de vereniging, alle technische zaken betreffende.
 • Contacten onderhouden met de aannemerij.
 • Het aanvragen van de benodigde offertes en het leggen van contacten inzake het groot onderhoud.
 • Het behandelen, begeleiden en afhandelen van schadeaangelegenheden welke onder de dekking van de door de vereniging gesloten verzekeringspolis(sen) vallen.
 • Het indienen van de schadeaangiften.
Velzel VVE Diensten B.V.

Interesse in VVE beheer door Velzel VVE Diensten B.V.?

Bel ons op onderstaand nummer of mail naar info@velzelvvediensten.nl

020 - 638 4653